Dariusz Dzitkowski

Tel: 697 442 929

Umowa o administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową

UMOWA NR  ..../...../201.....

 O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

zawarta w dniu …............. 201..... r.

 

pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości ............................................................... w Gdańsku            REGON ......................., NIP ........................... zwaną dalej Wspólnotą Mieszkaniową,

reprezentowaną zgodnie z uchwałą nr ...................... z dnia ................................ r. przez Zarząd Wspólnoty:

 1. .........................................................
 2. .........................................................
 3. .........................................................

a

Administrowanie i Zarządzanie Nieruchomościami „IMPRESJA” Dariusz Dzitkowski z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 105 p. 412, 80-286 Gdańsk, zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG); NIP 583-194-93-99; REGON 191024601, zwanym dalej Administratorem, reprezentowanym przez:

Dariusza Dzitkowskiego – właściciela,

§ 1

 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie czynności administrowania:
 1. nieruchomością wspólną Zamawiającego, położoną w ....................... przy ul. ..................................., składającą się z budynków mieszkalnych (nr ..........................), położonych na działce gruntu nr ............................., która jest własnością Zamawiającego. Księgę wieczystą nr ................... dla tej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy w ......................................
 1. Administrator przyjmuje powierzone mu obowiązki w ust.1.
 2. Administrator oświadcza, że zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.)   posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości Nr 18100 i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności administrowania i zarządzania nieruchomościami (coroczna Polisa do wglądu, bieżąca zał. Nr 1 do umowy).

§ 2

 1. Administrator zobowiązuje się do wykonywania przyjętych obowiązków z należytą starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem Statutu Wspólnoty  i innych jej postanowień. 
 2. Do obowiązków Administratora należy załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymaniem jej w należytym stanie technicznym, co najwyżej wynikającym ze zwykłego zużycia,  w tym w szczególności:
 1. organizowanie i nadzór nad utrzymywaniem nieruchomości wspólnej oraz hali garażowej w czystości oraz w należytym stanie technicznym i estetycznym,
 2. organizowanie i nadzór nad bieżącą konserwacją, wykonywaniem drobnych napraw, takich jak  regulacja zamków, wymiana żarówek, naprawa albo wymiana uszkodzonych opraw, wyłączników, kontrolą i ewentualna wymiana niesprawnych elementów w obwodach zasilania i oświetlenia klatek schodowych, tablicach głównych i administracyjnych, obwodach zasilania garaży wielostanowiskowych, obwodach zasilania w energię elektryczną lokali do zabezpieczeń przedlicznikowych poszczególnych lokali, obwodach zasilania oświetlenia terenu  i utrzymywaniem nieruchomości oraz urządzeń i sprzętu wspólnego użytkowania  w należytym stanie technicznym i estetycznym. Materiały dostarcza Wspólnota oraz opłaca należności za wykonane usługi firm lub osób zewnętrznych.
 3. organizowanie oraz nadzór nad wykonaniem okresowych kontroli i przeglądów, polegających  na  sprawdzeniu  stanu technicznego  nieruchomości, znajdujących się w niej instalacji i urządzeń - w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym w szczególności przepisów prawa budowlanego, oraz organizowanie przeglądów innych niż wymagane prawem.
 4. zawieranie umów na dostawę mediów - energii elektrycznej do części wspólnych, zaopatrzenia w wodę, umów na wywóz nieczystości stałych oraz kontrola prawidłowości wykonywania tych umów, z wyłączeniem mediów dostarczanych na podstawie umów, zawartych przez dostawców z właścicielami poszczególnych lokali,
 5. współpraca z dostawcami mediów w oparciu o zawarte umowy,
 6. zawieranie   umów  ubezpieczenia  nieruchomości  od ognia i innych żywiołów, OC
   i odprowadzanie na rzecz ubezpieczyciela ustalonych składek,
 7. sprawowanie kontroli nad użytkowaniem nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem,
 8. przechowywanie dokumentacji związanej z nieruchomością: dokumentacji budowlanej, powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji   nieruchomości, instalacji i urządzeń oraz innych dokumentów, określonych przepisami prawa budowlanego, a także prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 9. organizacja rocznego zebrania właścicieli, wymaganego przepisami prawa (zgodnie z obowiązującym statutem i innymi aktami prawnymi).
 1. Od strony księgowej do obowiązków Zarządcy należy m. in.:
 1. sporządzanie i przekazywanie wszystkim właścicielom lokali powiadomień o wysokości opłat na pokrycie miesięcznych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i o świadczeniach indywidualnych,
 2. dokonywanie rozliczeń kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości wspólnej pomiędzy poszczególnych użytkowników lokali zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. stosownie do regulaminów i uchwał, obowiązujących Zamawiającego, rozliczanie zaliczek, płaconych przez właścicieli w okresach przewidzianych tymi uchwałami.
 4. egzekwowanie wszelkich należności, związanych z eksploatacją lokali i utrzymaniem nieruchomości wspólnej od właścicieli lokali.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków Administratora zawiera załącznik nr 2 do umowy, stanowiący integralną cześć umowy.

§ 3

Do obowiązków Wspólnoty Mieszkaniowej należy:

 1. przekazanie  Administratorowi dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki  obiektu budowlanego) nieruchomości oraz wszelkich innych dokumentów, dotyczących stanu prawnego nieruchomości w dniu protokolarnego przekazania nieruchomości,
 2. powiadamianie Administratora o zmianie właściciela lokalu, miejsca postojowego  w hali garażowej, garażu, w szczególności przedstawienie aktu notarialnego i protokołu spisanego przez strony.
 3. Wnoszenie zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej oraz media z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

§ 4

 1. W zakresie obowiązków, określonych w niniejszej umowie,  Administrator,  działając na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, występuje w jej imieniu wobec wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, organów administracji państwowej, instytucji oraz wszelkich innych osób prawnych i fizycznych.
 2. Administrator – bez dodatkowo udzielonego pełnomocnictwa – nie jest upoważniony do zawierania w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej umów ani dokonywania innych czynności prawnych.

§ 5

 1. W celu usprawnienia obrotu środkami finansowymi Wspólnoty Mieszkaniowej, Administrator zostaje upoważniony do dokonywania transakcji w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej  z jej rachunku poprzez łącza internetowe.
 2. Faktury i rachunki za dostawy i usługi, wystawiane na podstawie zawartych przez Wspólnotę Mieszkaniową umów oraz zaakceptowanych przez Zarząd ofert, takie jak opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną, wywóz nieczystości, akcję zima, ochrona hali garażowej, obsługę kotłowni (stały serwis), utrzymanie zieleni, będą regulowane bez uprzedniej akceptacji Zarządu Wspólnoty
 3. Wszelkie inne faktury za usługi i dostawy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej będą regulowane przez Administratora po akceptacji przez dwóch członków Zarządu Wspólnoty.
 4. Zarząd Wspólnoty dysponuje możliwością wglądu na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez łącze internetowe.

§ 6

 1. Administrator będzie otrzymywać za czynności, związane z administrowaniem  nieruchomością wspólną, wynagrodzenie miesięczne w wysokości ................ zł/m2 netto, licząc od metra kwadratowego powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i .......... zł/m2 netto, licząc od metra kwadratowego garażu lub udziału w hali garażowej. Usługi administrowania na dzień zawarcia umowy są zwolnione z podatku od towarów i usług.

Stawka wynagrodzenia Administratora może ulegać zwiększeniu w oparciu o ocenę dokonywaną przez Zarząd Wspólnoty stosownie do zapisów statutowych Wspólnoty.

 1. Rachunek za usługę zarządzania wystawiana będzie po 20 dniu każdego miesiąca, którego dotyczy.
 2. Zapłata za rachunek dokonywana będzie z rachunku bieżącego Wspólnoty Mieszkaniowej w Banku.......................................... ............................................................. na rachunek bankowy Administratora w Banku Millennium S.A. 69 1160 2202 0000 0002 2564 2029 terminie 10 dni od daty otrzymania faktury za usługi, wynikające z powyższej umowy.
 3. Administrator  oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, oraz  posiada NIP 583-194-93-99.

§ 7

Administrator ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie osób, którym powierza lub za pomocą których realizuje usługi, będące przedmiotem niniejszej umowy, jak za własne działania i zaniechania.

§ 8

 1. Strony zobowiązane są - w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu - do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi tajemnic handlowych oraz wszystkich informacji dotyczących Stron, a w szczególności ich majątku, transakcji przez nich zawieranych i prowadzonych negocjacji, jakie powezmą w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy niezbędnych informacji, przekazywanych związku ze świadczeniem usług, będących przedmiotem niniejszej umowy.
 3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi treści niniejszej umowy, w szczególności postanowień dotyczących wynagrodzenia  Administratora za usługi z niej wynikające.

§ 9

W przypadku rozwiązania  niniejszej umowy  Administrator zobowiązuje się do zwrotu Wspólnocie Mieszkaniowej wszystkich dokumentów, notatek i innych zapisów, zawierających informacje, dotyczące Wspólnoty bądź jego klientów, oraz wszelkich innych dokumentów, dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej i nieruchomości, będącej jego własnością.

§10

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Umowa może być wypowiedziana w dowolnym czasie przez każdą ze Stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli jedna ze Stron  w sposób rażący nie wywiązuje się z zobowiązań objętych umową.

     Pod pojęciem „rażącego nie wywiązywania się z zobowiązań” należy rozumieć:

 1. umyślne działanie na szkodę Wspólnoty Mieszkaniowej,
 2. niestosowanie się do przepisów prawa (ustaw, umów i regulaminów, obowiązujących Wspólnotę Mieszkaniową),
 3. uchylanie się przez Wspólnotę Mieszkaniową od współpracy z Administratorem,
 4. brak zapłaty za fakturę, wystawioną przez Administratora przez okres dłuższy niż 30 dni.

§11

Administrator  oświadcza, że wszelkie przekazane przez Wspólnotę Mieszkaniową dane osobowe będą, przez niego przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do wykonania niniejszej umowy.                  .

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903) z późniejszymi zmianami.

§ 14

Wyłącznie właściwym do rozpoznawania sporów z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wspólnoty.

§ 15

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

Wspólnota Mieszkaniowa                                                                                           Administrator

 

............................................                                                                                      ..............................................

 

 

Aktualności

Informacje

Informujemy, że z dniem 1 września 2018 r. zmienił się adres siedziby Firmy AIZN IMPRESJA. Jednocześnie został wyłączony telefon stacjonarny. Pozostałe dane kontaktowe nie ulegają zmianie. Nowy adres w zaakładce Kontakt.       ... Czytaj więcej...